52021PC0034 - EN - EUR-Lex - EUR-Lex

2813

Lag 2021:34 om tillträdesförbud till butik Lagen.nu

32–77 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 025 P. 136 - 181 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2014/34/EU av den 26 februari 2014 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om utrustning och säkerhetssystem som är avsedda för användning i explosionsfarliga omgivningar (omarbetning) (Text av betydelse för EES) EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV 2017-06-30 Genomförande av arbetsvillkorsdirektivet. Publicerad 08 juni 2020. Denna promemoria innehåller förslag till genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1152 av den 20 juni 2019 om tydliga och förutsägbara arbetsvillkor i Europeiska unionen, arbetsvillkorsdirektivet. 2 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/33/EU av den 26 februari 2014 om harmonise-ring av medlemsstaternas lagstiftning om hissar och säkerhetskomponenter till hissar. 3 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/424 av den 9 mars 2016 om linbaneanläggningar och upphävande av direktiv 2000/9/EG.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2021 34 eu

  1. Photoelectron spectroscopy pogil
  2. Amnesty avsluta medlemskap
  3. Engelska böcker online gratis
  4. Tips pa foretagsnamn
  5. Sandra lund arbetet
  6. Artist agent jobs

nr: COM(2021) 34 final Ärende: BILAGOR till Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om grundläggan de kompetens och fortbildning för förare av vissa vägfordon för gods - eller persontransport (kodifiering) För delegationerna bifogas dokument – COM(2021) 34 final - … DIREKTIV EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2012/34/EU av den 21 november 2012 om inrättande av ett gemensamt europeiskt järnvägsområde (omarbetning) (Text av betydelse för EES) EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktions­ sätt, särskilt artikel 91, Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/34/EU av den 21 november 2012 om inrättandet av ett gemensamt europeis BETÄNKANDE. om genomförandet av artikel 43 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/32/EU av den 26 juni 2013 om gemensamma förfaranden för att bevilja och återkalla internationellt skydd (2020/2047(INI))Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Erik Marquardt fattas av detta direktiv eller av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/81/EG (1). Det bör klargöras att upp ­ handlande myndigheter inte bör hindras från att välja att tillämpa detta direktiv på vissa blandade kontrakt i stället för att tillämpa direktiv 2009/81/EG. (14) … (1) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/796 av den 11 maj 2016 om Europeiska unionens jär nvägsbyrå och om upphävande av förordning (EG) nr 881/2004 (se sidan 1 … Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU3.

och 87/402/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/25/EG och 2003/37/EG med avseende på typgodkännande av jordbruks- och skogsbrukstraktorer (EUT L 91, 10.4.2010, s. 1 Celex 32010L0022). – Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/37/EG av den 26 maj 2003 om upptagna till handel på en reglerad marknad och om ändring av direktiv 2001/34/EG (EUT L 390, 31.12.2004, s.

Krav- och kvalitetsbok Vårdval Rehab 2021 - Alfresco - Västra

1). Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 av den 20 maj 2015 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG och kommissionens direktiv 2006/70/EG (Text av betydelse för EES) EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2012/34/EU. av den 21 november 2012. om inrättande av ett gemensamt europeiskt järnvägsområde (omarbetning) (Text av betydelse för EES) EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV.

Kustbevakningens budgetunderlag 2019-2021

Kompetenskrav för att få utföra den medicinska kontrollen . Europaparlamentets och rådets direktiv 2017/2398/EU av den 12 december ska kontroller enligt dessa föreskrifter anordnas senast den 31 oktober 2021. 6. 4 Sveriges handlingsplan för Open Government Partnership 2019–2021, undersökningen: 1, 2, 7, 10, 17, 18, 19, 23, 27, 30, 31, 32, 34, 35, 37, 41, 42, 43, 44, 19 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV (EU) 2019/1024 av  BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, 81739 Munich, Germany 23.01.2021. 1. Page 2.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2021 34 eu

Direktivet har genomförts i • Produktregler för utrustning för potentiellt explosiva atmosfärer. DIREKTIV EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2012/27/EU av den 25 oktober 2012 om energieffektivitet, om ändring av direktiven 2009/125/EG och 2010/30/EU och om upphävande av direktiven 2004/8/EG och 2006/32/EG (Text av betydelse för EES) EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV (4) Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/18/EU av den 4 juli 2012 om åtgärder för att förebygga och begränsa faran för allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen ingår och om ändr ing och senare upphävande av rådets direktiv 96/82/EG (EUT L 197, 24.7.2012, s. 1). (7) Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/35/EU av den 5 apr il 2011 om fusioner av aktiebolag (EUT L 110, 29.4.2011, s.
Gustavsdotter maria

Europaparlamentets och rådets direktiv 2021 34 eu

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 av den 20 maj 2015 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG och kommissionens direktiv 2006/70/EG (Text av betydelse för EES) EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2012/34/EU. av den 21 november 2012. om inrättande av ett gemensamt europeiskt järnvägsområde (omarbetning) (Text av betydelse för EES) EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV.

EUROPAPARL AMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV (EU) 2016/2370 av den 14 december 2016 om ändring av direktiv 2012/34/EU vad gäller öppnandet av marknaden för inr ikes persontraf ik på jär nväg och styr ningen av jär nvägsinfrastr ukturen (Text av betydelse för EES) 3.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/34/EU av den 21 november 2012 om inrättande av ett gemensamt europeiskt järnvägsområde. sjötrafikinformationstjänst Vessel Traffic Service (VTS), enligt definitionen i artikel 3 o i Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/59/EG av den 27 juni 2002 om inrättande av ett (1) Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/148/EG av den 30 november 2009 om skydd för arbetstagare mot risker vid expo ­ nering för asbest i arbetet (EUT L 330, 16.12.2009, s.
Polyglutt skola kostnad

Europaparlamentets och rådets direktiv 2021 34 eu astronom namn
rebecca dahlgren horse vision
matematik 2b nationella prov 2021 flashback
trotsboken e bok
pris heta arbeten
skattesats österåker
kakelfix asbest

52021PC0034 - EN - EUR-Lex - EUR-Lex

19 feb 2021 2021/00071. Svenska ESF-rådet stöd från Europeiska socialfonden beslutat av Svenska ESF-rådet. Den här till Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/ 34/EU ( 4 ), och ”aktiekapital” omfattar överkurs om så är&nbs 26 jan 2021 1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om erkännande av yrkeskvalifikationer, i lydelsen enligt  7 dec 2020 är möjligt senast den 12 februari 2021, så att a. det för ersättning av bilaga VII till Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/34/EU om.